Welkom
  

CV
  

Kosten
  

Voorwaarden
  

Contact
  

Links
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding of overeenkomst tussen vertaler en opdrachtgever.

1. Een opdracht komt tot stand door bevestiging van de vertaler via e-mail.

2. De vertaler beschouwt als opdrachtgever degene die de opdracht aan haar heeft gegeven.

3. De vertaler dient te opdracht naar beste kunnen en met gebruikmaking van alle vakkennis uit te voeren.

4. De vertaler dient alle informatie als strikt vertrouwelijk te behandelen. Zij heeft een geheimhoudingsplicht.

5. De opdrachtgever verstrekt indien nodig aanvullende informatie over de te vertalen tekst.

6. De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de vertaler is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

7. Eventuele verzending van papieren documenten gebeurt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8. De vertaler behoudt het auteursrecht op de vertalingen.

9. De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden, bijv. wegens beweerde inbreuk op rechten.

10. Levering van teksten via elektronische post (e-mail) wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

11. Dubbelzinnigheid van te vertalen teksten ontheft de vertaler van aansprakelijkheid.

12. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn. Vertaler dient zich daar strikt aan te houden. Indien de vertaler dit als niet mogelijk beschouwt dient zij dit direct kenbaar te maken bij de opdrachtgever.

13. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De vertaler zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

Betaling

14. Indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de opdracht nadat deze schriftelijk is bevestigd door de vertaler, heeft de vertaler het recht om de termijn en / of het honorarium aan te passen.

15. Indien de opdrachtgever een verleende opdracht intrekt, is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel verschuldigd aan vertaler.

16. De vertaler kan in geval van faillissement, surseance, liquidatie of wanneer de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, de zakelijke overeenkomst zonder enige verplichting tot schadevergoeding ontbinden of opschorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

17. De opdrachtgever dient klachten over de geleverde vertalingen binnen een week na aanlevering schriftelijk kenbaar te maken bij de vertaler. Het uiten van een klacht betekent geen ontheffing van financiŽle verplichtingen richting vertaler.

18. Indien de klacht gegrond is dient de vertaler binnen redelijke tijd aan het verlangen tot verbetering te voldoen.

19. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien hieraan niet wordt voldaan heeft de opdrachtgever de plicht om naast het factuurbedrag ook de incassokosten te voldoen.

20. Het honorarium voor een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De vertaler kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

21. Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

22. In geval van overmacht, waaronder alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen maar waardoor de vertaler niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen vallen, worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de vertaler niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

23. Indien de vertaler bij intreding van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde werk te factureren en is opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen.

Offerte

24. De offerte is vrijblijvend en is geldig voor een periode van 30 dagen na dagtekening.

 

 

 

 

Design by www.rickyswebtemplates.com